فروش مسکن مهر پرند و بررسی سرعت ساخت واحد ها

شروع گود برداری برخی از پروژه های منطقه 22 در سال جدید نارضایتی عمومی از چنین قیمت های سرسام آور ملکی، دولت را به اجرای اقداماتی برای خنک کردن بازار…

Read More